IMS GROUP s.r.o., Rybáreň 6837/4, 934 01 Levice, Slovenská republika

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


 • 1. Základné ustanovenia
 • 2. Definície pojmov
 • 3. Platobné podmienky
 • 4. Doba trvania a ukončenie zmluvy
 • 5. Dodacie podmienky
 • 6. Práva a povinnosti objednávateľa
 • 7. Práva a povinnosti zhotoviteľa
 • 8. Záručná doba
 • 9. Zmluvné pokuty
 • 10. Záverečné ustanovenia
1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) prijala a odsúhlasila spoločnosť IMS Group, s.r.o., Rybáreň 6837/4, 934 01 Levice, IČO: 44 710 411, DIČ: 202 279 5269, IČ DPH: SK 202 279 5269 podľa §4, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 24223/N (ďalej len „IMS Group, s.r.o.).


Sú neoddeliteľnou súčasťou:

 • objednávky/zmluvy, predmetom ktorej je vykonanie diela a/alebo poskytnutie montážnych služieb
 • zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby alebo vykonanie činnosti

Podmienky zhotoviteľov, ktoré sú v rozpore alebo sa líšia od týchto VOP budú akceptované, len ak ich spoločnosť IMS Group, s.r.o. výslovne a písomne odsúhlasí.

2. Definície pojmov

Objednávateľ – spoločnosť IMS Group, s.r.o., Rybáreň 6837/4, 934 01 Levice, IČO: 44 710 411, DIČ: 202 279 5269, IČ DPH: SK 202 279 5269 podľa §4, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 24223/N.

Zhotoviteľ – fyzická a/alebo právnická osoba vykonávajúca dielo a/alebo dodávajúca montážne a/alebo iné služby.

Zmluvné strany – sa pre účely týchto VOP označujú objednávateľ a zhotoviteľ.

Objednávka – návrh objednávateľa v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá zakladá práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, v zmysle ktorých sa po záväznom akceptovaní objednávky zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa určitú prácu alebo poskytnúť určitú službu. Písomným prijatím objednávky v listovej, faxovej alebo e-mailovej forme dochádza k uzavretiu zmluvy.

Zmluva – dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorej základom je písomne potvrdená objednávka. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia potvrdenej objednávky objednávateľovi.

Dielo – zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úprava, hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej častí.

Služba – sú činnosti a/alebo práce zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok uvedených v objednávke alebo zmluve (napr. montážne práce a pod.)

Miesto výkonu plnenia – miesto, kde má byť vykonané zmluvne dojednané plnenie (dodanie služby/diela). Miestom plnenia môže byť napr. pracovisko, stavenisko, stavba.

Predmet zmluvy – akékoľvek hmotné a/alebo nehmotné dodávky dojednané v zmluve, s nimi súvisiaca dokumentácia, povolenia, dokumenty, protokoly, certifikáty, alebo práce a služby, ktoré sa zhotoviteľ zaviazal dodať/vykonať na základe zmluvy s objednávateľom.

Zamestnanci zhotoviteľa – sú všetky osoby, ktoré vykonávajú službu/dielo v mene a na účet zhotoviteľa v mieste výkonu plnenia.

Konečný zákazník – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je finálnym užívateľom služby/diela.

Projekt – je služba/dielo objednaná/-é konečným zákazníkom, ktorý je uvedený v objednávke/zmluve.

Cena – cena za plnenia dohodnuté zmluvnými stranami v zmluve a/alebo objednávke.

Faktúra – daňový doklad vystavený ktoroukoľvek zmluvnou stranou za poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorý musí obsahovať všetky údaje podľa príslušných právnych predpisov a VOP.

Subzhotoviteľ – osoba (jej právny zástupca), s ktorou uzatvorí zhotoviteľ zmluvu o vykonaní, dodaní určitej časti predmetu plnenia. Subzhotoviteľ musí byť vždy vopred písomne odsúhlasený objednávateľom.

3. Platobné podmienky

3.1 Vykonané práce alebo inú formu predmetu plnenia bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi vždy po ich ukončení, alebo po ukončení príslušného obdobia faktúrou, ktorá bude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti. Podkladom pre vystavenie faktúry je prehľad odpracovaných hodín a príslušná hodinová sadzba, termín a miesto vykonania prác. Prílohou faktúry musí byť podpísaná evidencia dochádzky potvrdená zástupcom objednávateľa, montážny denník so súpisom vykonaných prác na týždennej báze. Prehľad odpracovaných hodín a súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom tvorí neoddeliteľnú súčasť faktúry.

3.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za riadne a včas dodanú službu/dielo po riadnom prevzatí služby/diela na základe faktúry zhotoviteľa, vystavenej najneskôr do 5 dní od dodania služby/diela s lehotou 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ak v objednávke/zmluve nie je uvedená iná lehota splatnosti. V prípade uhradenia faktúry do 14 dní si objednávateľ účtuje 3 % skonto. Je len na objednávateľovi, či uhradí zhotoviteľovi faktúru do 14 dní s 3 % skontom alebo do 30 dní bez skonta. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti, ako aj bankové spojenie zhotoviteľa a číslo objednávky. Ak zhotoviteľ neuvedie na faktúre niektorý požadovaný údaj, objednávateľ má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi bez jej úhrady na prepracovanie/doplnenie. V takom prípade sa objednávateľ nedostane do omeškania so zaplatením.

3.3 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej čiastky z bankového účtu objednávateľa.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia zmluvy si je vedomý svojej povinnosti odviesť riadne DPH správcovi dane a zaväzuje sa DPH riadne, včas a v správnej výške odviesť. Ďalej vyhlasuje, že si riadne a včas plní svoje splatné záväzky a nenastali u neho dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH.

4. Doba trvania a ukončenie zmluvy

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní uvedenom v objednávke. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že:

 • zhotoviteľ poruší zmluvu podstatným spôsobom
 • zhotoviteľ nepostupuje podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa ani napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa
 • zhotoviteľ mešká o viac ako 3 dni s realizáciou predmetu zmluvy
 • zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a/alebo na území krajiny, kde sa nachádza miesto výkonu plnenia
 • na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
 • vstúpi zhotoviteľ do likvidácie
 • zhotoviteľ opakovane poruší svoju povinnosť dodať predmet plnenia riadne a včas
 • sa objednávateľ dôvodne obáva, že sa zhotoviteľ dostane do situácie, kedy nebude schopný riadne a včas realizovať predmet plnenia a plniť si svoje povinnosti voči objednávateľovi vyplývajúce zo zmluvy a týchto VOP

4.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že si objednávateľ neplní riadne a včas svoje povinnosti voči zhotoviteľovi ani napriek predchádzajúcej výzve zo strany zhotoviteľa. V tomto prípade ide o porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

4.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a platnosť a účinnosť nadobúda dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

4.4 Zmluvné strany môžu zmluvu kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou.

4.5 Zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota pri výpovedi sú 2 mesiace.

4.6 Skončenie platnosti zmluvy nemá vplyv na povinnosť splniť záväzky alebo dohody, ktoré vznikli počas platnosti tejto zmluvy.

5. Dodacie podmienky

5.1 Záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať a dodať službu/dielo je splnený, ak objednávateľ službu/dielo prevezme, spravidla podpísaním preberacieho protokolu, protokolu o vykonaní prác, montážneho denníka, protokolu o prevzatí diela a pod.

5.2 Vlastnícke právo k službe/dielu má od počiatku objednávateľ.

6. Práva a povinnosti objednávateľa

6.1 Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie služby/diela, ak:

 • nebol so službou/dielom odovzdaný preberací protokol podpísaný zo strany objednávateľa, alebo iné dohodnuté dokumenty
 • zhotoviteľ nedodá službu/dielo v stanovenom termíne
 • zhotoviteľ nedodá službu/dielo v požadovanom rozsahu
 • kvalita služby/diela nezodpovedá požadovanej kvalite
 • zhotoviteľ nepostupoval podľa platnej technickej dokumentácie, platných technických noriem a technickej špecifikácie pre daný projekt

6.2 Objednávateľ je oprávnený prerušiť realizáciu predmetu zmluvy, najmä ak zhotoviteľ nepostupuje podľa požiadaviek objednávateľa, resp. postupuje v rozpore s prevádzkovými predpismi v mieste výkonu plnenia, v rozpore s technickými normami a projektovou dokumentáciou, alebo ak podáva nekvalitné výkony, ak poruší zákaz požívania alkoholických, omamných a/alebo psychotropných látok. V prípade porušenia tohto zákazu je objednávateľ oprávnený nevpustiť takúto osobu do príslušného areálu alebo ju z neho vykázať.

6.3 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky dostupné materiály na riadnu realizáciu predmetu zmluvy.

6.4 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi prístup na miesto výkonu plnenia a v prípade potreby zabezpečiť v súčinnosti s konečným zákazníkom/odberateľom vstupné školenie.

6.5 Objednávateľ zabezpečí a uhradí zhotoviteľovi náklady na ubytovanie.

7. Práva a povinnosti zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet zmluvy sám, alebo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo subdodávateľov zhotoviteľa riadne a včas, so všetkou odbornou starostlivosťou, pričom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi v plnom rozsahu za prípadné škody v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

7.2 Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sa budú pri realizácii predmetu zmluvy riadiť pokynmi objednávateľa a sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy v krajine poskytnutia služby/zhotovenia diela.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nemeniť počet dohodnutých pracovníkov a je povinný 48 hodín pred začatím vykonávania služby/diela predložiť zoznam pracovníkov. Na požiadanie objednávateľa je povinný predložiť mu aj ďalšie doklady, a to najmä doklady o zdravotnej a/alebo odbornej spôsobilosti (lekárska prehliadky nie staršia ako jeden rok s potvrdením, že je spôsobilý na práce vo výškach).

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny pracovníka bezodkladne povinne nahradí daného pracovníka pracovníkom s rovnakou kvalifikáciou bez ohrozenia priebehu práce, a že každú zmenu oznámi objednávateľovi.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho zamestnanci majú požadovanú kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť. Po celú dobu realizácie služby/diela zabezpečí dodávateľ bezpečnosť prác a prevádzku, najmä dodržiavanie predpisov BOZP a požiarnej ochrany na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoj pracovný poriadok prispôsobí pracovnému poriadku objednávateľa a režimu stavby. V prípade porušenia, resp. nedodržania predpisov platných pre zaistenie bezpečnosti práce, technických zariadení a ochrany zdravia pri práci budú sankcie z toho vyvodené v plnom rozsahu prenesené na zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do areálu pracoviska odberateľa/konečného zákazníka nebude vnášať alkoholické nápoje a iné toxické látky, ani fotografické prístroje a výbušniny. V prípade pochybností môže byť zhotoviteľ alebo jeho pracovníci vyzvaní k podrobeniu sa dychovej skúške na alkohol alebo drogy, alebo môžu byť tiež preverení, či takéto látky nepriniesli do areálu pracoviska. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že bude dodržiavať smernice a príkazy týkajúce sa fajčenia v objektoch objednávateľa (fajčenie vo vyhradených priestoroch).

7.7 Preukazy na vstup osôb, motorových vozidiel a mechanizmov do areálu staveniska alebo montážnej zóny je zhotoviteľ povinný vrátiť ihneď po skončení zmluvného vzťahu.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať rozhodnutie objednávateľa alebo odberateľa/konečného zákazníka o znížení rozsahu požadovanej služby/diela. V tom prípade sa znižuje cena za služby/dielo o cenu prác, ktoré na základe tohto rozhodnutia objednávateľa prípadne odberateľa/konečného zákazníka nebudú vykonané či dodané. Toto rozhodnutie sa objednávateľ zaväzuje oznámiť dodávateľovi písomne najneskôr 2 dni pred začatím prác/dodávok, o ktoré sa predmet zmluvy znižuje. Práce naviac môže dodávateľ vykonať len na základe písomného dodatku k zmluve alebo na základe písomného odsúhlasenia týchto prác/dodávok.

7.9 Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa najmä o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti (napr. zmeny v úradných povoleniach, štátnych skúškach a pod.), o akýchkoľvek podstatných negatívnych dopadoch, prípadne o ich hrozbe v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, najmä o prípadnom omeškaní sa so splnením svojho záväzku, ako aj o vývoji plnenia predmetu zmluvy a o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať dopad na jeho splnenie.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby výkonu prác pre objednávateľa podľa tejto zmluvy, ako aj počas 12 mesiacov nasledujúcich po ukončení prác podľa tejto zmluvy nebude on samotný a ani cez tretie osoby vykonávať práce u doterajších obchodných partnerov objednávateľa (zákaz preberania zamestnancov a iných dodávateľov služieb a iných činností a zákaz konkurencie). Porušenie tejto povinnosti dodávateľa bude považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

8. Záručná doba

8.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť nedostatky vyreklamované v záručnej dobe v lehote do 3 dní od ich oznámenia objednávateľom. V prípade neodstránenia v stanovenej lehote z dôvodov, ktoré sú na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo odstrániť tieto nedostatky bez súhlasu zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má právo vyúčtovať zhotoviteľovi náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením nedostatkov uvedených v predošlom riadku aj bez súhlasu zhotoviteľa.

9. Zmluvné pokuty

9.1 Pri nedodržaní termínu začatia plnenia zhotoviteľa podľa čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy a v prípade omeškania zhotoviteľa nedostavením sa na stavbu podľa pokynov objednávateľa alebo stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500 €.

9.2 Pri nedodržaní a porušení BOZP na mieste stavby je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1500 €.

9.3 Objednávateľ je oprávnený domáhať sa zmluvnej pokuty vo výške 1500 € po prípadnom vykázaní zamestnancov zhotoviteľa zo stavby z dôvodu porušenia akýchkoľvek pravidiel na danej stavbe.

9.4 Pri nedodržaní a porušení dochádzky na stavbe zamestnancov zhotoviteľa podľa pokynov objednávateľa a v prípade zmeny počtu dohodnutých pracovníkov a ak nedôjde zo strany zhotoviteľa k adekvátnej náhrade daného pracovníka, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 170 €, a to jednotlivo za každý prípad porušenia, tzn. za každý deň a každého pracovníka.

9.5 Pri porušení bodov 9.1-9.4 tohto článku si môže objednávateľ jednostranne započítať zmluvnú pokutu z ešte neuhradených faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade porušenia čl. 7 bodu 7.10 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3000 €.

9.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,026 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími predpismi.

10.2 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

10.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.4 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

10.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.

10.6 Odchylné dojednania v objednávke, resp. zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP. Platí to aj v prípade rozporu medzi objednávkou, resp. zmluvou a VOP, prednosť má znenie objednávky, resp. zmluvy.

10.7 Pre účely doručovania písomností sa za deň doručenia považuje deň prevzatia poštovej zásielky alebo deň uloženia zásielky, ak sa zásielka vráti druhej zmluvnej strane ako nedoručená, nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote. Pre účely doručovania je rozhodná adresa, ktorá je ako sídlo (alebo korešpondenčná adresa) uvedená v zmluve.